ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

scilogo-300x300

ปรัชญา

        “พัฒนาคน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

“ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ สรรค์สร้างนวัตกรรม ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นนวัตกรสังคม
 2. เพื่อเป็นนวัตกรที่ยอมรับของสังคม บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 3. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
 4. บริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนา
 2.  บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
 3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
 4.  ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในหารายได้เพื่อเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการองค
 5.  บัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

 1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

 1.   อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือ นานาชาติ
 2.   พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคต
 3.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์

SCI   Next   GEN

S    Service mind       จิตบริการ

C    Commumity        การทำงานร่วมกันกับชุมชน

I      Innovation         ใฝ่รู้ ริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม

Next

G    Globalization       เป็นสากล

E     Excellence         เป็นเลิศ

N    Nature               ธรรมชาติสมดุลย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ :

 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนา
 2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน หารายได้เพื่อเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์ :

 1. เพิ่มบทบาทการเป็นหน่วยงานที่บูรณาการ การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น/การสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
 2. บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
 3. สร้างความร่วมมือและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
 4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการหารายได้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ

เป้าประสงค์ :

 1. บัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ :

 1. ยกระดับสมรรถนะครูประจำการและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

 1. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะครูประจำการและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้ สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

 1. ระดับความสำเร็จของโครงการที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะครูประจำการและบ่มเพาะ สมรรถนะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ :

 1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 2. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
 3. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคตกลยุทธ์

กลยุทธ์ :

 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
 2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
 3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต ให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
 4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
 3. ทบทวนและปรับปรุงระบบ กลไกการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมคล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/คณะ/ศูนย์ ให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ