ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

scilogo-300x300

 

ปรัชญา

          มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล

 

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 1. สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชน  สังคม และประเทศชาติ
 1. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
 1. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ วิชาชีพ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ
 1. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน โดยใช้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพตรงสาขา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 1. เป็นองค์กรที่มีคณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 1. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 1. มีการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน
 1. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ
 1. มีกระบวนการด้านการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล

 

อัตลักษณ์                  พร้อมทำงาน จิตบริการ สมานสามัคคี  มีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์                 องค์กรแห่งการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความ  เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก

ค่านิยมร่วม

S      Seniority                    ให้เกียรติความอาวุโส

C      Community                การทำงานร่วมกับชุมชน

I       Innovation                  ใฝ่รู้ ริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม

R      Responsibility            รับผิดชอบ ทุ่มเท จนสำเร็จ

M     Morality                      มีคุณธรรม

U      Unity                         ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร