สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

อาจารย์  ดร.
ธนนชาติ อิ่มสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ :  รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
ดรรชนีย์ พลหาญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ความเชี่ยวชาญ :  รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : รออัพเดทข้อมูล
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล