สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
ผกามาศ จุลศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ, ระบบประกันคุณภาพ
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม, การประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ, ระเบียบวิธีวิจัย, ชีววิทยาพื้นฐาน,ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : phakamas.ra@rmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
ปิยะวดี สราภิรมย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ปิยรัตน์ นามเสนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร. 
อรอนงค์ ไชยเชษฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
กุสุมาวดี ฐานเจริญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
ความเชี่ยวชาญ : รออัพเดทข้อมูล
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : รออัพเดทข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : รออัพเดทข้อมูล

อาจารย์ ดร.
ทรงวิทย์ หงสประภาส

อาจารย์จากสถานประกอบการ : เทคโนโลยีชีวภาพ
ความเชี่ยวชาญ : เชี่ยวชาญเรื่องการแปรรูปอาหารพร้อมทานในภาชนะบรรจุปิดสนิท, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในระดับอุตสาหกรรม, การบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าอาหารให้สอดคล้องกับตลาดและศักยภาพขององค์กร
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : การปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ, การปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร, การปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร, การปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร, การปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับห้องปฏิบัติการ, การปฏิบัติการบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร, การปฏิบัติการจัดการคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : throngvid.h@sahapan.co.th

อาจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.
ปัญญา ชัยรัตนพานิช

อาจารย์จากสถานประกอบการ : เทคโนโลยีชีวภาพ
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร, การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, การบริหารจัดการ และการตลาด
รายวิชาที่ได้รับผิดชอบ : กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร, การควบคุมคุณภาพผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร, การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร, การบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร, การจัดการคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-712620
E-Mail : panya2929@hotmail.com